جاذب های پتروتات برای جداسازی هوا: اقتصادی و کارآمد

جاذب های ما این امکان را به مصرف کنندگان می دهند که بسیاری از آلاینده هایی نظیر CO2 را حذف کنند و نیاز رسیدن به خلوص بالای هوا را برآورده کنند.

واحدهای جداسازی هوا  (ASU) که در زمینه های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند  با به کار گیری از فرآیندهای جذب سطحی ، تقطیر کرایوژنیک و فشرده سازی با فشار بالا محصولاتی نظیر اکسیژن ، نیتروژن ، آرگون و گازهای نوبل با خلوص بالا تولید می کنند.

واحد جداسازی هوا به روش کرایوژنیک

گازهای صنعتی با خلوص بالا مانند اکسیژن و نیتروژن از ارزش زیادی در تولید محصولات پایین دستی برخوردار هستند. واحدهای جداسازی هوای کرایوژنیک (ASU) برای…

جداسازی هوا به روش PSA/VPSA

فرآیندهای جداسازی هوا به روش غیر کریوژنیک از تفاوت های خواص فیزیکی مانند اندازه و جرم مولکولی برای تولید اکسیژن با خلوص کافی استفاده می کنند…