طراحی فرآیند ، عیب یابی و راه اندازی مجدد واحد

ما در پتروتات شبیه سازی فرآیند و آنالیز پارامترهای موثر نظیر سرعت فضایی ، افت فشار ، شرایط احیا و غیره را از زمان طراحی واحد تا بارگذاری مجدد جاذب ها در انتهای چرخه عمر خود و همچنین خدمات بارگذاری جاذب ، کنترل و راه اندازی فرآیند و تخلیه جاذب نیاز به دانش تخصصی دارد که به عنوان یک ارزش افزوده به مشتریان خود می توانیم ارائه دهیم.