5 مرداد 1401

دریافت تقدیر نامه از شرکت بلور و شیشه اصفهان

10 دی 1400

قرار داد همکاری پتروتات و KALIMATI هند به منظور توزیع کربن اکتیو