پتروتات مفتخر است  تا حد امکان اطلاعات مربوط به حوزه کاری خود را در این وبسایت نشر  دهد تا راهی باشد به منظور ارتقاء دانش فنی در زمینه  کاتالیست ها و جاذب ها و فن آوری های جذب سطحی.

نشریات و اطلاعات

تشخیص کیفیت مولکولارسیو

اقدامات لازم برای نگهداری مولکولارسیو یا غربال مولکولی چیست؟

غربال مولکولی (مولکولارسیو) چیست ؟

آلومینا اکتیو چیست ؟

آلومینا اکتیو (Activated Alumina) ، یک دسیکانت قوی

کربن مولکولارسیو چیست ؟

کربن اکتیو چیست ؟

توسعه و بهینه سازی یک سیستم هیبرید جدید از کیتوسان پیوندی با گرافن اکساید و نانوذرات مغناطیسی برای کاربردهای ترانوستیک

تهیه کربن مولکولارسیو و تلقیح آن با عناصر Co و Ni برای جداسازی CO2/N2

کاهش انتشار مونو اکسید کربن در طول یک راکتور غشایی انتخابگر هیدروژن برای سنتز متان

مقایسه دو نوع جریان مختلف در حذف مونو اکسید کربن در طول یک راکتور غشایی انتخابگر هیدروژن برای سنتز متانول

مدل سازی ریاضی برای بازده یک پره شبه کروی با انتقال همزمان جرم و حرارت

افزایش خلوص تری اتیلن گلایکول با تزریق حلال هیدروکربنی در یک برج تقطیر ناپیوسته آب و تری اتیلن گلایکول