راهکارهای کامل ما برای چالش های شما در پاک سازی اٌلفین ها

جاذب های قابل احیا و غیر قابل احیا سری PURSORB® پتروتات برای حذف آلاینده های الفین ها

 واحد های اتیلن و پروپیلن برای ده ها سال با چالش وجود آلاینده ها مواجه بوده اند. از آنجایی که از فناوری های کاتالیستی برای تولید پلیمرها استفاده می شود نیاز است تا با سم زدایی از جریان الفین ها از غیر فعال شدن کاتالیست هایی که در تولید پلی اتیلن ، پلی پروپیلن و پلی استایرن به کار می رود جلوگیری نمود.

آلاینده های مضر شامل H2O ، CO2 ، COS  ، H2S  ، NH3 ، هیدروکربن های اکسیژن دار (الکل ، آلدهید ، کتون ، پراکسیدها ، اترها و غیره) و حتی  AsH3 ، PH3  هستند. جاذب های گزینش پذیر (Selective) مانند مولکولارسیو و جاذب های اصلاح شده پایه آلومینایی و پایه فلزی سری PURSORB® با موفقیت  در واحدهای الفینی کشورمان مورد استفاده قرار گرفته اند تا واحدهای الفینی بتوانند فرآیند خود را به داشتن خوراک آلوده و کاتالیست های پلیمریزاسیون حساس به طور فزاینده ای مدیریت کنند.

نشریات

دانلود کاتالوگ محصولات پتروتات برای پاک سازی الفین ها

کاربردهای جاذب های PuriSorb در فرآیندهای پاک سازی الفین ها

محصولات و راهکارها:

جاذب های پایه فلزی برای:

جاذب PURSORB® C-98-I :

جاذب بر پایه CuO برای حذف موثر آرسنیک از هیدروکربن های غیر اشباع  در فاز بخار یا مایع.

 

جاذب PURSORB® C-98-II :

جاذب بر پایه PbO برای حذف آرسنیک از هیدروکربن های اشباع شده در فاز بخار یا مایع.

 

جاذب PURSORB® C-01 :

جاذب بر پایه Ag برای حذف آرسنیک از گاز یا مایع کرک شده با محدوده خروجی 1  ppbw

جاذب PURSORB® C-98-I  :

جاذب بر پایه CuO برای حذف موثر ترکیبات سولفوردار مانند H2S و COS از هیدروکربن های غیر اشباع  در فاز بخار یا مایع.

 

جاذب PURSORB® C-98-II :

جاذب بر پایه PbO برای حذف ترکیبات سولفوردار مانند H2S و COS از هیدروکربن اشباع شده در فاز بخار یا مایع.

 

جاذب PURSORB® 513-1  :

جاذب بر پایه MnOx برای حذف کاتالیستی ترکیبات سولفور از اتیلن.

 

جاذب PURSORB® C-18 :

جاذب بر پایه Cu/ZnO برای حذف کاتالیستی ترکیبات سولفوردار از اتیلن.

جاذب PURSORB® CZ-1 :

جاذب بر پایه  CuO / ZnO / ZrO2  برای حذف CO از جریان هیدروکربن های گاز یا مایع غیر اشباع در دمای محیط .

 

جاذب PURSORB® CZ-2 :

جاذب بر پایه  CuO / ZnO / CeO2 برای حذف CO از جریان هیدروکربن های گاز یا مایع غیر اشباع در دمای محیط.

 

جاذب PURSORB® C-18 :

جاذب بر پایه Cu/ZnO برای حذف کاتالیستی CO از اتیلن.

جاذب PURSORB® C-98-I :

جاذب بر پایه CuO برای حذف موثر فسفین PH3 از هیدروکربن های غیر اشباع  در فاز بخار یا مایع.

 

جاذب PURSORB® C-98-II :

جاذب بر پایه PbO برای حذف فسفین PH3 از هیدروکربن اشباع شده در فاز بخار یا مایع.

جاذب PURSORB® 513-1 :

جاذب بر پایه MnOx برای حذف کاتالیستی اکسیژن از اتیلن.

جاذب PURSORB® 513-1 :

جاذب بر پایه MnOx برای حذف کاتالیستی هیدروژن از اتیلن.

 

جاذب PURSORB® C-18 :

جاذب بر پایه Cu/ZnO برای حذف کاتالیستی هیدروژن از اتیلن.

جاذب PURSORB® MR-535 :

جاذب بر پایه CuS برای حذف جیوه از جریان هیدروکربن های گاز یا مایع غیر اشباع در دمای محیط.

مولکولارسیو و آلومینا اکتیو برای:

 مولکولارسیو PURSORB® 3A-EPG :

آب زدایی عمیق از اتیلن با ظرفیت جذب آب بسیار عالی و جذب همزمان هیدروکربن بسیار کم.

 

مولکولارسیو PURSORB® 3A-EPG-2 :

آب زدایی عمیق از اتیلن با ظرفیت جذب آب بسیار عالی و جذب همزمان هیدروکربن بسیار کم. افت فشار در این گرید بهبود یافته است.

 

 جاذب PURSORB® AA-200  :

دارای ظرفیت جذب آب بسیار زیاد و مناسب برای استفاده در هنگام وجود غلظت زیاد آب در خوراک.

مولکولارسیو PURSORB® 3A-PPG :

آب زدایی عمیق از پروپیلن با ظرفیت جذب آب بسیار عالی و جذب همزمان هیدروکربن بسیار کم.

 

جاذب PURSORB® AA-200  :

دارای ظرفیت جذب آب بسیار زیاد و مناسب برای استفاده در هنگام وجود غلظت زیاد آب در خوراک.

جاذب PURSORB® AA-01Z :

حذف COS  ، CO2  ، H2S و CS2 از جریان های هیدروکربن و گازهای صنعتی.

جاذب PURSORB® MS-05Z :

به طور خاص برای حذف آب و متانول از جریان های هیدروکربن اشباع نشده استفاده می شود و گرمای جذب پایینی آزاد می کند.

جاذب PURSORB® MS-13Z :
  • حذف الکل ها ، آلدهیدها ، کتون ها ، اترها و کربوکسیلیک اسیدهای مختلف از جریان های خوراک هیدروکربن مایع.
  • حذف اکسیژنات ها ، مرکاپتان ها ، سولفیدها و دی سولفیدها از جریان های رافینت C4 .
  • حذف ترکیب آلی اکسیژن دار از مونومر ، کومونومر و جریان حلال های بازیافت شده در فرآیندهای تولید پلیمر.
 مولکولارسیو PURSORB® 13X-PG :

آب زدایی و حذف ترکیب آلی اکسیژن دار از مونومر ، کومونومر و جریان حلال های بازیافت شده در فرآیندهای تولید پلیمر.

همچنین ملاحظه فرمایید