آلومینا اکتیو

یک هوای خشک عاری از رطوبت را با استفاده از یک جاذب با کیفیت تجربه کنید.

 

یک جاذب رطوبت قوی که به دلیل داشتن سطح ویژه بالا در حدود 345 – 415 متر مربع بر گرم ، ظرفیت جذب بالایی داشته و تا نقطه شبنم 70-  درجه سانتی گراد قابلیت رطوبت زدایی دارد.

از آلومینا اکتیو بیشتر به عنوان دسیکانت برای جذب رطوبت از هوای فشرده در خشک کن های جذبی به روش PSA و یا به عنوان کاتالیست بازیافت گوگرد در واحد های کلاوس (CLAUS)  استفاده می شود.

کاربردهای محصول

زدایی از هوای فشرده (دسیکانت)
• رطوبت زدایی از مایعات و گازها
• رطوبت زدایی و پاک سازی اتیلن ، پروپیلن و سایر خوراک ها
• کاتالیست واحد کلاوس جهت بازیابی گوگرد

صنایع مرتبط