غرفه مشترک پتروتات و BASF در شانزدهمین نمایشگاه صنعت ایران

17 مهر ماه 1395

حضور مشترک پتروتات و BASF در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ایران با هدف معرفی جاذب های BASF به صنایع ایران به خصوص صنعت هوای فشرده و گازهای صنعتی - طبی صورت گرفت.