نشست نمایندگان BASF در امارات

4 اسفند 1395

همایش توزیع کنندگان BASF در امارات برگزار شد و پتروتات هم به عنوان نماینده ایران در این نشست حضور داشت. در این دیدار تکنولوژی ها و محصولات مورد نیاز صنایع ایران مورد بررسی قرار گرفت.