نخستین کارگاه آموزشی مشترک پتروتات و BASF با شرکت ملی گاز ایران

25 مهر ، 1395

کارگاه آموزشی مشترک پتروتات و BASF برای مدیران و کارشناسان فرآیند شرکت ملی گاز ایران به منظور معرفی محصولات منحصر بفرد BASF در فرآیند کنترل نقطه شبنم و بازیابی هیدروکربن با همکاری شرکت ملی گاز ایران برگزار شد.