بیست و سومین نمایشگاه نفت ایران و غرفه مشترک پتروتات و BASF

19 اردیبهشت 1397

در بیست و سومین نمایشگاه نفت ایران ، حضور کارشناسان فنی جاذب ها و کاتالیست های BASF در غرفه پتروتات فرصتی را برای مهندسین فرآیند فراهم نمود تا چالش های خود را با ما در میان گذاشته و بهترین راه حل ها را بررسی نمایند. تشکر ویژه از همه عزیزانی که از غرفه ما بازدید داشتند.